Polska-Iłów: Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2020/S 242-598527

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Iłów
Krajowy numer identyfikacyjny: 61101566100000
Adres pocztowy: ul. Płocka 2
Miejscowość: Iłów
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 96-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Kudarewko
E-mail: wkudarewko@ilow.pl
Tel.: +48 242675080
Faks: +48 242675081
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilow.pl
Adres profilu nabywcy: www.ilow.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r., a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez zamawiającego

Numer referencyjny: OC.ZP.271.05.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Iłów, a także z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zostanie zorganizowany na terenie gminy Iłów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

zgodnie z SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000 Usługi transportu odpadów

90511300 Usługi zbierania śmieci

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gospodarstwa domowe na terenie gminy Iłów oraz PSZOK. Powierzchnia gminy Iłów wynosi 128 km2. Liczba mieszkańców zameldowana na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2019 r.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Iłów, a także z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zostanie zorganizowany na terenie gminy Iłów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028);

d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2412);

e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2167);

f) uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami;

g) obowiązującego w czasie trwania umowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłów.

Usługa obejmuje wykonanie przez wykonawcę dojazdu do wszystkich punktów adresowych (posesji) wskazanych przez zamawiającego, w tym do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, bądź w inny sposób umożliwiający odbiór odpadów z punktów adresowych (przed posesjami) o ograniczonej dostępności – wynikających m.in. ze złych parametrów technicznych dróg. zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na reklamację 20 % (CR) oraz mycie i dezynfekcja pojemników 20 % (MDP) / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą przedmiotem zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: udział w postępowaniu – tożsame dla zamówienia podstawowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zamówienie dotyczy ważnego aspektu dla mieszkańców gminy Iłów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 215-527550

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r., a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez zamawiającego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OC.ZP.271.05.2020. – TED- 527550-2020 na usługę o nazwie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r., a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez zamawiającego".

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę, o której mowa powyżej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny z oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w dniu 4 listopada 2020 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę o nazwie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r., a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez zamawiającego". Ogłoszenie zostało opublikowane w europejskim dzienniku zamówień publicznych pod numerem referencyjnym TED/2020/S215-527550. W odpowiedzi na ogłoszenie w dniu 25 listopada 2020 r. wpłynęła jedna oferta od wykonawcy spółki Eneris Surowce S.A. z siedzibą Kielcach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiewająca na kwotę 2 428 954,02 PLN (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i 20/100 groszy) brutto według stawki 8 %. Oferta wykonawcy rozpatrywana jako „oferta z najniższą ceną" przewyższa możliwości finansowe zamawiającego, tj. kwotę, którą zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający na realizację przedmiotowego zmówienia przeznaczył kwotę 2 060 583, PLN (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100 groszy) brutto w tym VAT według stawki 8 %. Zamawiający po analizie możliwości finansowych, w aktualnym stanie rzeczy nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Mając na uwadze powyższy stan rzeczy unieważnienie postępowania należy uznać za zasadne.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/12/2020

 

 

Polska-Iłów: Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2020/S 240-593864

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Iłów
Krajowy numer identyfikacyjny: 61101566100000
Adres pocztowy: ul. Płocka 2
Miejscowość: Iłów
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 96-520
Państwo: Polska
E-mail: wkudarewko@ilow.pl
Tel.: +48 242675080
Faks: +48 242675081
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilow.pl
Adres profilu nabywcy: www.ilow.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ilow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov/pl/wps/portal

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epuap.gov/pl/wps/portal

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r. a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Zamawiającego

Numer referencyjny: OC.ZP.271.06.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Iłów, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zostanie zorganizowany w Iłowie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028), i inne zgodnie z SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90511300 Usługi zbierania śmieci

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000 Usługi transportu odpadów

90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gospodarstwa domowe nas terenie gminy Iłów. powiecie sochaczewskim, województwie mazowieckim oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Powierzchnia Gminy Iłów wynosi 128 km2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Iłów, a także z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zostanie zorganizowany na terenie gminy Iłów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028);

d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2412);

e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2167);

f) uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami;

g) obowiązującego w czasie trwania umowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłów. Usługa obejmuje wykonanie przez Wykonawcę dojazdu do wszystkich punktów adresowych (posesji) wskazanych przez Zamawiającego, w tym do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, bądź w inny sposób umożliwiający odbiór odpadów z punktów adresowych (przed posesjami) o ograniczonej dostępności – wynikających m.in. ze złych parametrów technicznych dróg. W sytuacji szczególnej, jeżeli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych nie będzie w stanie przyjąć odpadów, Zamawiający wskaże Wykonawcy inną instalację komunalną, która przyjmie odpady. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na odległość od gminy Iłów większą niż odległość od powyższej instalacji, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na reklamację (CR) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury (TPF) / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego.

Wartość ofert ma być wyrażona w walucie PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorcy musi posiadać kody odpadów objętych zamówieniem,

3) aktualne uprawnienie na transport odpadów komunalnych,

4) aktualne uprawnienie do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ oraz umową

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na unieważnione poprzedniej procedury o udzielenie zamówienia nr TED/2020/S215-S27550 z powodu braku środków finansowych po stronie zamawiającego, a zamówienie dotyczy ważnego aspektu dla mieszkańców i interesu publicznego tj. odbioru odpadów od mieszkańców. Tym samym przyśpieszenie procedury należy uznać za zasadne.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/12/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 29/12/2020

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

10.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

10.2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Wykonawcy) w następujących formach:

a) pieniądzu, wpłaconym na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Iłowie: 57 9010 0006 0000 0172 2000 0040;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

10.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

10.5. Termin wnoszenia wadium upływa w terminie składania ofert, przy czym w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 10.1. kwoty na rachunek Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

10.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej łub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.10.11

10.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano

10.8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert.

10.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

10.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ut. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwość wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Iłów
Adres pocztowy: ul. Płocka 2
Miejscowość: Iłów
Kod pocztowy: 96-520
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@ilow.pl
Tel.: +48 242675080
Faks: +48 242675081
Adres internetowy: www.ilow.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/12/2020

 

_______Nieaktualne________

Polska-Iłów: Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2021/S 079-202783

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Iłów
Krajowy numer identyfikacyjny: 61101566100000
Adres pocztowy: ul. Płocka 2
Miejscowość: Iłów
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 96-520
Państwo: Polska
E-mail: wkudarewko@ilow.pl
Tel.: +48 242675080
Faks: +48 242675081
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilow.pl
Adres profilu nabywcy: www.ilow.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r., a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Zamawiają...

Numer referencyjny: OC.ZP.271.06.2020.

II.1.2)Główny kod CPV

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Iłów, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zostanie zorganizowany w Iłowie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028), i inne zgodnie z SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta: 1 506 424.96 PLN / Najdroższa oferta: 1 645 568.00 PLN brana pod uwagę

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odpady zbierane są z gospodarstw na terenie gminy Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający udziela wykonawcy zamówienia publicznego, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, na odbiór i zagospodarowanie w roku 2021 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów, celem zagospodarowania odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na reklamację / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na unieważnienie poprzedniej procedury o udzielenie zamówienia nr TED/2020/S215-S27550 z powodu braku środków finansowych po stronie Zamawiającego, a zamówienie dotyczy ważnego aspektu dla mieszkańców i interesu publicznego, tj. odbioru odpadów od mieszkańców. Tym samym przyśpieszenie procedury należy uznać za zasadne.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 240-593864

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłów w 2021 r., a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez Zamawiają...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

18/03/2021

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Eko-Maz Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku pod adresem: 09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17
Krajowy numer identyfikacyjny: 7742330021
Adres pocztowy: ul. Gierzyńskiego 17
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-407
Państwo: Polska
Tel.: +48 24263629
Faks: +48 24263629
Adres internetowy: https://www.eko-maz.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 506 938.96 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Udzielenie zamówienia poprzedzone było wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę Eneris Surowce SA. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO477/21) oddalający odwołanie wykonawcy został ogłoszony dnia 17 marca 2021 r.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/04/2021

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 1512029]

przewiń do góry